Bolesti zad

Obecně o bolestech zad

Bolesti zad tvoří významnou část obtíží, se kterými pacienti ordinaci praktického lékaře navštíví. Bolesti zad jsou častou příčinou pracovní neschopnosti a mají silný socio-ekonomický dopad.
Dělení bolestí zad dle časového hlediska
a) Akutní - trvají méně než 6 týdnů
b) Subakutní - trvají 6-12 týdnů
c) Chronická - trvají déle než 12 týdnů


Dělení bolestí zad dle postižení nervového systému
a) Bolesti bez postižení nervového systému - primárně spadají do kompetence VPL
b) Bolesti s postižením nervového systému - spadají do kompetence specialistů

Příčiny


Degenerativní změny páteře - Do této skupiny patří osteochondróza (degenerace meziobratlových plotének), spondylóza (degenerace meziobratlových prostor s častou tvorbou osteofytů), spondylartróza (degenerace meziobratlových kloubů, může vést ke stenóze páteřního kanálu), spondylolýza (přerušení oblouku obratle) a spondylolistéza (posun obratlového těla ve vztahu k obratli pod ním).
Funkční poruchy, svalová dysbalance, instabilita páteře - Jde o extrémně časté příčiny bolestí zad, jsou způsobeny nesprávným držením těla a nevhodnou fyzickou aktivitou s jednostranným přetěžováním určitých svalových skupin. Velmi často souvisí s pracovním zatížením.
Psychogenní a psychosociální faktory - Tvoří důležité a mnohdy podceňované pozadí u chronických bolestí zad. V řadě případů nelze vyloučit ani částečné účelové chování pacientů.
Nádory, infekce, traumata a závažné neurologické stavy - Nádory mohou být primární (míšní tumory) i sekundární (kostní metastázy). Z infekcí jsou u páteře na prvním místě spondylodiscitidy. U traumat se často setkáváme s kompresivními frakturami u jedinců s osteoporózou. Závažné neurologické stavy jsou zejména některé formy výhřezu meziobratlové ploténky, přičemž skutečně urgentní je tzv. syndrom kaudy. Tato onemocnění bychom měli cíleně vyhledávat a snažit se, aby se pacienti včas dostali ke specialistům. Ve vyhledávání rizikových nemocných bychom měli používat tzv. "red flags" (viz. níže).
Neinfekční zánětlivá onemocnění - Do této skupiny patří autoimunitní choroby, jako je například revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc, spondylartritidy při IBD
Failed back surgery syndrome - Jde o chronické bolesti zad následující po neurochirurgických operacích páteře. Příčina není zcela jasná a léčba je velice svízelná.

Krční páteř


1. Akutní blokáda C páteře - Jde o náhlý blok krčního segmentu s bolestivým spasmem šíjových svalů. Příčinou je dlouhodobější vynucená poloha hlavy následovaná rychlým pohybem, přeležení ve spánku, nebo působení chladu. Bolest se často propaguje do týla a zhoršuje při pohybech hlavy, mohou se objevovat mžitky před očima a vertigo.
2. Chronický krční segmentový syndrom - Je způsoben chronickým asymetrickým přetěžováním C páteře, často jsou na zobrazovacích metodách přítomny degenerativní známky páteře (osteochondróza, spondylartróza apod.).
3. Cervikokraniální syndrom - Bolesti z krční páteře vystřelují do hlav,y obvykle jde o blok horních krčních meziobratlových kloubů. Obtíže se často vracejí a jsou částečně psychogenně podmíněné. Vzácněji může drážděním krčního sympatiku dojít ke kolapsu.
4. Cervikobrachiální syndrom - Podobně jako na dolních končetinách rozlišujeme pseudoradikulární a radikulární CB syndrom. Pseudoradikulární syndrom jen napodobuje kořenové dráždění, vystřeluje z krční páteře do HK, často do ramene a někdy i níže. Projekční zóny bolesti jsou neostré a nenajdeme známky kořenového dráždění. Radikulární syndrom je způsoben kompresí některého z kořenů, často jde o výhřez meziobratlové ploténky.
Radikulární CB syndromy
C5 - bolest krku, ramene a anterolaterální plochy paže, poruchy čití jsou z ramene přes zevní a přední plochu paže, je zhoršená abdukce paže a flexe předloktí
C6 - bolest jde z ramene přes zevní plochu paže a předloktí do palce, poruchy čití jsou na radiální straně a u I-II. prstu, je oslabena flexe v lokti
C7 - bolest paže a předloktí, jde do II-IV. prstu, poruchy čití tamtéž, oslabená extenze předloktí, extenze a flexe ruky
C8 - bolest jde z lopatky na vnitřní plochu paže a do V. prstu, jsou oslabeny drobné svaly ruky
5. Krční myelopatie - Jde o postupnou ischemizaci a kompresi míchy při degenerativních procesech krční páteře. Objevuje se porucha chůze a poruchy jemné motoriky HKK a poruchy čití končetin a trupu. Bolesti krční páteře mohou i nemusí být přítomny. Diferenciálně diagnosticky jsou tyto příznaky velice časté i u roztroušené sklerózy, kterou je obvykle nutno vyloučit.

Hrudní páteř


Hrudní pseudoradikulární syndrom - Vzniká při blokádách žeber, obtíže mohou imitovat akutní kardiální onemocnění, nebo plicní embolii (a naopak!!!). Obvyklá je vazba na polohu těla a na pohyby hrudníku, zhoršení při nádechu, mizivá vazba na námahu a prakticky nulová úleva po nitroglycerinu.
Interkostální neuralgie - Je způsobena blokádou v oblasti Th páteře, iradiace bolesti směřuje ke sternu a často se objevuje i bolest sternokostálních skloubení (Tietzův syndrom).
Kořenové syndromy hrudní páteře - Bolesti a změny citlivosti se objevují v dermatomech. Výhřez ploténky je v hrudní oblasti ale vzácný, je nutno myslet i na pásový opar.
Hrudní myelopatie - Je opět způsobena kompresí míchy při degenerativních změnách hrudní páteře, v této etáži je velice vzácná. Progreduje u ní paraparéza DKK a poruchy sfinkterů
.

Diagnostika

Základem je anamnéza a fyzikální vyšetření. U bolestí páteře bychom měli rozlišit bolesti s- a bez neurologického postižení. Vždy nás zajímá charakter bolesti, vyvolávající momenty, vystřelování bolesti, poruchy čití a citlivosti. Jako u všech bolestí bychom měli mít na paměti tzv. červené praporky (viz otázka 35-Dif). Fyzikální vyšetření se zaměřuje na pohled (symetrie) a palpaci (ztuhlé šíjové svalstvo, nález bolestivých bodů). U pacienta bychom měli vyšetřit rozsah pohybů krční a hrudní páteře a provést alespoň orientační neurologické vyšetření.
Zobrazovací metody používáme spíše u chronických obtíží a při trvání obtíží bez reakce na terapii. Základem je RTG páteře, při podezření na radikulární příznaky je vhodné CT zaměřené na určitý úsek páteře, méně dostupnou alternativou je MR. Kostní metastázy a spondylodiscitida mohou být prokázány i pomoci scintigrafie skeletu.
Zcela specifický problém představují akutní a opakující se vertebrogenní bolesti hrudní páteře. U nich je často nutné nejprve vyloučit závažnou interní patologii, což kromě anamnézy a fyzikálního vyšetření obvykle zahrnuje i další vyšetření (EKG, kardiomarkery, D-dimery, RTG hrudníku) a další.

Léčba

Terapie se v zásadě neliší od bolestí zad jiné etáže. Prosté bolesti C a Th páteře léčíme nesteroidními antirevmatiky, pomoci mohou i centrální myorelaxancia a někdy antidepresiva. Vzhledem k časté souvislosti se zaměstnáním je vhodná DPN. Po zmírnění akutní bolesti jsou vhodné rehabilitační techniky od manuální RHB po terapeutický UZ a elektroléčbu. Sekundární bolesti zad (výhřez ploténky, metastázy, zánětlivé procesy včetně infekcí, primární tumory páteře aj.) se léčí dle vyvolávající příčiny. U některých stavů spojených s kompresí míchy mohou být indikované neurochirurgické dekompresní operace.


Neodolpasse v infuzi

Neodolpasse, který obsahuje diklofenak v dávce 75 mg a orfenadrin v dávce 30 mg. 

Orfenadrin je antagonista muskarinových a acetylcholinových receptorů, antagonista histaminových receptorů H1 a současně blokátor sodíkových kanálů. Tento vícenásobný mechanismus účinku pravděpodobně stojí za dlouhodobým spasmolytickým a analgetickým účinkem, který vede k tlumení nociceptivní a neuropatické bolesti. 

Paracetamol 500mg 4 x denně 1 tableta.